telefon alarmowy 998 lub 112 |

Nabór kandydatów do pracy

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU

Komisja kwalifikacyjny po przeprowadzeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami naboru przedstawia listę kandydatów do służby oraz liczbę uzyskanych punktów:

 

L.p.

Nr identyfikacyjny kandydata

Liczba punktów

Wynik

rozmowy

Wynik końcowy

preferencyjnych

1.

1.20

0

19,4

19,40

2.

7.20

25

33

58

3.

13.20

25

20,8

45,8

4.

14.20

20

37

57

6.

16.20

0

28,6

28,6

7.

17.20

30

25,6

55,6

 

 

Do V etapu tj. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zakwalifikowano kandydatów o numerze indentyfikacyjnym 7.20 i 14.20 O skierowaniu na badania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

                                                                                                              Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej
w KP PSP Świdwinie w dniu 15 lipca 2020 r.

 

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie,
po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawia listę kandydatów wraz z punktacją:

 

L.p.

Nr identyfikacyjny kandydata

Liczba punktów

Wynik

 

1.

1.20

19,4

pozytywny

2.

7.20

33

pozytywny

3.

13.20

20,8

pozytywny

4.

14.20

37

pozytywny

5.

15.20

13

negatywny

6.

16.20

28,6

pozytywny

7.

17.20

25,6

pozytywny

 

 

 

                                                                                                                                              Komisja kwalifikacyjna

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu analizy dokumentów wymaganych przed przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej
w KP PSP Świdwinie w dniu 14 lipca 2020 r.

 

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie, po przeprowadzeniu analizy dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawia listę kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania wraz z punktacją :

 

L.p.

Nr identyfikacyjny kandydata

Liczba punktów

 

1.

1.20

0

2.

7.20

25

3.

13.20

25

4.

14.20

20

5.

15.20

15

6.

16.20

0

7.

17.20

30

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. w siedzibie
KP PSP Świdwinie ul. Armii Krajowej 23 w godzinach:

 1. Kandydat Nr 1.20  - godz. 8:15
 2. Kandydat Nr 7.20  - godz. 8:45
 3. Kandydat Nr 13.20 -godz. 9:15
 4. Kandydat Nr 14.20 -godz. 9:45
 5. Kandydat Nr 15.20 -godz. 10:15
 6. Kandydat Nr 16.20 –godz. 10:45
 7. Kandydat Nr 17.20 –godz. 11:15

 

 

 

                                                                                                                                              Komisja kwalifikacyjna

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

po przeprowadzeniu próby akrofobii dla kandydatów do służby

w KP PSP w Świdwinie w dniu 9 lipca 2020 r.

 

Komisja kwalifikacyjna w Komendzie Powiatowej PSP w Świdwinie przeprowadziła próbę akrofobii kandydatów do służby w PSP.

Zestawienie uzyskanych wyników przedstawia tabela poniżej:

Lp.

Nr identyfikacyjny kandydata

Zaliczył /nie zaliczył

 

1.

1.20

Zaliczył

2.

7.20

Zaliczył

3.

13.20

Zaliczył

4.

14.20

Zaliczył

5.

15.20

Zaliczył

6.

16.20

Zaliczył

7.

17.20

Zaliczył


Ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej - dokumenty należy składać w dniach 10.07.2020 r. – 13.07.2020 r. w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 23  w godz. 800 – 1500

Wyniki weryfikacji ofert wraz z informacją o zakwalifikowaniu do V etapu postępowania – rozmowy kwalifikacyjnej zostaną opublikowane na stronie internetowej www.straz-swidwin.pl oraz na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie  w dniu 14.07.2020 r.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu testów sprawności dla kandydatów do służby
w KP PSP w Świdwinie w dniu 8 lipca 2019 r.

 

Komisja kwalifikacyjna w Komendzie Powiatowej PSP w Świdwinie przeprowadziła próby sprawnościowe kandydatów do służby w PSP.
Zestawienie uzyskanych wyników przedstawia tabela poniżej:

L.p.

Nr identyfikacyjny kandydata

Wynik punktowy oceny sprawności fizycznej

Zaliczył /
nie zaliczył

 

1.20

55

zaliczył

2.       

2.20

 

zdyskwalifikowany

3.       

3.20

43

nie zaliczył

4.       

4.20

50

nie zaliczył

5.       

5.20

36

nie zaliczył

6.       

6.20

 

zdyskwalifikowany

7.       

7.20

55

zaliczył

8.       

8.20

 

zdyskwalifikowany

9.       

9.20

51

nie zaliczył

10.   

10.20

 

zdyskwalifikowany

11.   

11.20

15

nie zaliczył

12.   

12.20

 

zdyskwalifikowany

13.   

13.20

68

zaliczył

14.   

14.20

63

zaliczył

15.   

15.20

56

zaliczył

16.   

16.20

55

zaliczył

17.   

17.20

55

zaliczył

18.   

18.20

26

nie zaliczył

19.   

19.20

36

nie zaliczył

20.   

20.20

39

nie zaliczył

21.   

21.20

 

zdyskwalifikowany

22.   

22.20

42

nie zaliczył

 

Próba akrofobii odbędzie się w siedzibie KP PSP w Świdwinie ul. Armii Krajowej 23

o godzinie 10:00 w dniu 09.07.2020 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji po I etapie postępowania

-naboru do służby na stanowisko stażysta - docelowo starszy ratownik-kierowca

 

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie, Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r., po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami naboru, przedstawia listę osób zakwalifikowanych do dalszego postępowania :

Numer identyfikacyjny kandydata - rozstrzygnięcie

1.20 - kwalifikowany

2.20 - kwalifikowany

3.20 - kwalifikowany

4.20 - kwalifikowany

5.20– kwalifikowany

6.20 – kwalifikowany

7.20 – kwalifikowany

8.20 – kwalifikowany

9.20- kwalifikowany

10.20 - kwalifikowany

11.20 – kwalifikowany

12.20 – kwalifikowany

13.20 – kwalifikowany

14.20- kwalifikowany

15.20 - kwalifikowany

16.20 - kwalifikowany

17.20 - kwalifikowany

18.20 - kwalifikowany

19.20– kwalifikowany

20.20 – kwalifikowany

21.20 – kwalifikowany

22.20 – kwalifikowany

Kandydaci  zakwalifikowani powinni stawić się z dowodem osobistym i zaświadczeniem lekarskim oraz w stroju i obuwiu sportowym, a także z maseczkami osłaniającymi nos i usta w dn. 08.07.2020 r. o godz. 11.00.   w tut. Jednostce (KP PSP w Świdwinie ul. Armii Krajowej 23)  na test sprawności fizycznej.   Kandydatów prosi się o nie gromadzenie się w grupach i zachowanie dystansu.

Nie przystąpienie kandydatów do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Świdwinie

                                                                                  

Komisja kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 2

Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie, ul. Armii Krajowej  23, 78-300 Świdwin

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

 

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:

 • 22.06.2020 r. – ogłoszenie naboru,
 • 06.07.2020 r. – zakończenie przyjmowania dokumentów,
 • 07.07.2020 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu,
 • 08.07.2020 r. - godz.1100  test sprawności fizycznej  tj. próba wydolnościowa, podciąganie się na drążku, bieg po kopercie,
 • 08.07.2020 r. - do godz. 15:30 opublikowanie wyników testu sprawności fizycznej
 • 09.07.2020 r. - godz. 1000 – sprawdzian lęku wysokości ( akrofobia),
 • 09.07.2020 r. - do godz. 15:30 opublikowanie wyników sprawdzianu lęku wysokości,
 • 10.07.2020 r. – 13.07.2020 r. - przyjmowanie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do  rozmowy kwalifikacyjnej,
 • 14.07.2020 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • 15.07.2020 r. - godz. 0900 rozmowa kwalifikacyjna,
 • 16.07.2020 r. - opublikowanie wyników z rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania w przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, itp.). Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej www.straz-swidwin.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy. 

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej określone w art. 28 ust. 1 i 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm.) tj.:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. korzystać z pełni  praw publicznych,
 3. być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 5. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP  (potwierdzoną orzeczeniem rejonowej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych),
 6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet), tj. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby.

Preferencje:

 • prawo jazdy kat. C,
 • prawo jazdy kat. C+E
 • uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne: samojezdne montowane na pojeździe – wydane przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników przenośnych przeznaczonych da aparatów oddechowych,
 • uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych.

 

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty wymagane przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej:

 1. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej ( informacje konieczne w podaniu to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach);
 1. podpisany przez kandydata życiorys;
 2. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) –
  wg wzoru określonego w zał. nr 3,
 3. podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie oraz w jej siedzibie– wg wzoru określonego w zał. nr 4,
 4. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych– wg wzoru określonego w zał. nr 5,
 5. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe wg wzoru określonego w zał. nr 5,
 6. podpisane oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i niewnoszeniu roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej wg wzoru określonego w zał. nr 5,
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych - wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej, (zaświadczenie lekarskie kandydat okazuje przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej).

Dokumenty wymienione w punktach 1 – 7   powinny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności.
 3. Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

 

Każdemu kandydatowi nadany zostanie numer identyfikacyjny, o którym zostanie poinformowany przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty powinny być ułożone wg podanej kolejności, w zamkniętej kopercie z napisem:

NABÓR DO SŁUŻBY – STARSZY RATOWNIK– Imię i Nazwisko”.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie  do 06.07.2020 r.  w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 23  w godz. 800 – 1500 osobiście lub drogą pocztową na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Armii Krajowej 23,

78-300 Świdwin

 

Dokumenty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Uwaga! W przypadku niespełnienia wymagań, złożenia niekompletnych dokumentów lub braku własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach oferta nie będzie rozpatrywana. 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów będzie można odebrać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. REKRUTACJA I POSTĘPOWANIE:

Z uwagi na obecną sytuację sanitarno – epidemiologiczną, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, zachowane będą wszelkie środki ostrożności. Prosimy o przybycie na poszczególne etapy na konkretną, podaną przez członka komisji rekrutacyjnej godzinę. Prosimy nie gromadzić się, używać maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych (we własnym zakresie) na terenie obiektów  z wyłączeniem testów sprawności fizycznej.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Do każdego etapu naboru kandydat do służby przystępuje po okazaniu dowodu osobistego, a komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

 

I ETAP POSTĘPOWANIA – ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego  PSP w Świdwinie, dokona oceny złożonych przez kandydatów dokumentów.

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Wyniki weryfikacji ofert wraz z informacją o zakwalifikowaniu do II etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.straz-swidwin.pl zakładka nabór, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie  w dniu 07.07.2020 r.

II ETAP POSTĘPOWANIA – Test sprawności fizycznej:

Test sprawności fizycznej dla kandydatów zostanie przeprowadzony w dniu 08.07.2020 r.
godz. 11.00 na hali w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie
 

Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość oraz przedkłada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

 

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych obejmuje:

 • podciąganie się na drążku,
 • bieg po kopercie,
 • próbę wydolnościową.

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 55 pkt, a dla kobiet – co najmniej 45 pkt.

 

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które prowadzony jest nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

 

Szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia poszczególnych prób (próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych) testu sprawności fizycznej określa załącznik nr 2 do ogłoszenia
o naborze.

 

Wyniki testu sprawności fizycznej zostaną opublikowane na stronie internetowej ww.straz-swidwin.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie w dniu 08.07.2020 r. do godz. 15:30.

III ETAP POSTĘPOWANIA - Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia):

Sprawdzian lęku wysokości odbędzie się w dniu 09.07.2020 r. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP
w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 23.

Przed przystąpieniem do sprawdzianu lęku wysokości kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75º  i zszedł z niej.

Podczas sprawdzianu kandydatów obowiązuje obuwie kryte.

Sprawdzian wykonuje się z asekuracją, z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej zapewnionych przez organizatora naboru. 

Wyniki sprawdzianu lęku wysokości zostaną opublikowane na stronie internetowej www.straz-swidwin.pl, a  także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie w dniu 09.07.2020 do godz. 15:30.

IV ETAP POSTĘPOWANIA - Ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kandydaci którzy zaliczą test sprawności fizycznej oraz sprawdzian lęku wysokości, zobowiązani są dostarczyć dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej,
o których mowa w ogłoszeniu.

Dokumenty należy składać w dniach 10.07.2020 r. – 13.07.2020 r. w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 23  w godz. 800 – 1500

 

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne
z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

 

System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności określa załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Wyniki weryfikacji ofert wraz z informacją o zakwalifikowaniu do V etapu postępowania – rozmowy kwalifikacyjnej zostaną opublikowane na stronie internetowej www.straz-swidwin.pl oraz na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie  w dniu 14.07.2020 r.

 

V ETAP POSTĘPOWANIA – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej powinni stawić się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 23 w dniu 15.07.2020 r.
o godz. 0900.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona indywidualnie z każdym z kandydatów, którzy przejdą pozytywnie wcześniejsze etapy postępowania kwalifikacyjnego. 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 1. autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;
 2. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi;
 3. wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
 4. szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

 

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata przyznając maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych elementów.

Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.


Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów.

Wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej zostaną opublikowane na stronie internetowej www straz-swidwin.pl a także na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP
w Świdwinie  w dniu 16.07.2020 r.

VI ETAP POSTEPOWANIA – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie zostaną skierowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Kandydat po podjęciu służby w KP PSP w Świdwinie w ciągu trzech miesięcy kierowany jest na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, które trwa 7 miesięcy.

Informacja o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej www.straz-swidwin.pl. a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie oraz stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie po uzyskaniu orzeczenia komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o zdolności kandydata do służby
w Państwowej Straży Pożarnej. 

DANE OSOBOWE- KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE)m2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 • Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (78-300 Świdwin, ul. Armii Krajowej 23,

tel. 94 3652481, fax.943650050, e-mail: sekretariat@straz-swidwin.pl)

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych osobowych – 7
  1-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel. 91 48 08 809, fax. 91 48 08 802 e-mail: iod@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Cel przetworzenia danych: przeprowadzenie naboru do służby w PSP na stanowisko stażysta, docelowo starszy ratownik.
 • Informacje o odbiorcach danych: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru.
 • Uprawnienia:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

 • Podstawa prawna przetworzenia danych: art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dokumenty kandydatów, którzy zakwalifikują się do zatrudnienia przekazane zostaną do akt osobowych.

Dodatkowych informacji udziela:

W dniach roboczych (poniedziałek – piątek) w godzinach od 730 do 1530

Pani mł. ogn. Agata Rakowska

starszy technik ds. organizacyjno-kadrowych KP PSP  w Świdwinie

tel. 94 3652481


 

 CAŁOŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI : LINK