telefon alarmowy 998 lub 112 |

Dokumenty odbiorowe

 Odbiory obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną

 

Postępowanie nadzoruje i informacji udziela:

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno - rozpoznawczych KP PSP w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 23, telefon kontaktowy (94) 365 24 81.

Podania można składać bezpośrednio do Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie (sekretariat I piętro), faksem (94) 365 00 50 lub przesyłką pocztową.

Obowiązki inwestora i organu zawiadomionego

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), jest zobowiązany zawiadomić organy:

• Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w terminie 14 dnia od złożenia zawiadomienia. Niezajęcie stanowiska przez w/w organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się (zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy) jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po uzgodnieniu z inwestorem terminu (w formie Upoważnienia do kontroli), przeprowadza czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zajmuje stanowisko w formie pisemnej, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno - budowlaną.

Ocena poprawności wykonania projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1169 ze zm) i akty wykonawcze do niej.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek (przykładowy wzór zamieszczono poniżej) użytkownika lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.
Wniosek powinien zawierać:

• imię i nazwisko lub nazwa firmy - inwestora,
• adres do korespondencji i telefon kontaktowy inwestora,
• adres, przeznaczenie, powierzchnia wewnętrzna, kubatura i wysokość odbieranego obiektu.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest zobowiązany przedstawić:

• oryginał dziennika budowy ,
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami ,
• protokóły badań i sprawdzeń (pomiary instalacji elektrycznej na oporność izolacji i oporności uziemień instalacji odgromowej).

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

1. sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

2. sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,

3. sprawdzenie, czy wyroby zastosowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności - inwestor powinien okazać wszystkie wymagane prawem kompletne dokumenty, potwierdzające zakładane własności użytkowe wyrobów,

4. sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami – inwestor musi zapewnić kopię tego oświadczenia, które stanowić będzie załącznik do protokółu z odbioru,

5. sprawdzenie w Dzienniku Budowy czy dokonano zapisu o zakończeniu budowy,

6. sprawdzenie protokółu z pomiarów oporność izolacji przewodów instalacji elektrycznej,

7. sprawdzenie protokółu z pomiaru oporności uziemienia instalacji odgromowej i aparatów (jeśli jest wykonana),

8. sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową, inwestor powinien przedstawić protokóły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo, w tym m. in.:

• instalacji oświetlenia awaryjnego (z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego),
• stałych urządzeń gaśniczych,
• sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,
• instalacji sygnalizacji alarmowej,
• instalacji monitoringu pożarowego,
• instalacji i urządzeń oddymiających.
• instalacji odgromowej – (z pomiarów oporności uziemień) ,
• instalacji elektrycznej (z pomiarów oporności izolacji przewodów),
• instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

W czasie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normach.
Kontrolujący sprawdza działanie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, w szczególności systemów decydujących o bezpieczeństwie ludzi, np. zażąda :

- wzbudzenia czujki pożarowej i sprawdza, czy zadziałały przewidziane w projekcie zabezpieczenia, a sygnał alarmu pożarowego dotarł do właściwego miejsca,

- odłączenia przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zasilania budynku (strefy pożarowej) i sprawdzi, czy działają wszystkie systemy i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru ,

- przeprowadzenia próby sprawności instalacji gaśniczych, urządzeń oddymiających, dźwigu pożarowego, drzwi i bram przeciwpożarowych i dymoszczelnych, itp.

 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytkowania obejmują również sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

• dróg pożarowych (drożność i oznakowanie),
• prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności, i oznakowania miejsc jego lokalizacji,
• kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,
• oznakowania dróg ewakuacyjnych,
• sprawności oświetlenia awaryjnego,
• oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Ustalenia zawarte w protokole stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie odnośnie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Do pobrania:

1.Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania.