telefon alarmowy 998 lub 112 |

Nabór w służbie cywilnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straż Pożarnej w Świdwinie

ogłasza nabór na członka korpusu służby cywilnej 

na stanowisko: inspektor ds. płac

 

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

ul. Armii Krajowej 23

78-300 Świdwin

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: pełny etat

Stanowisko: Korpusu służby cywilnej –stanowisko pracy:

                       inspektor ds. płac

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

w y m a g a n i a    n i e z b ę d n e:

wykształcenie: średnie

 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, służby cywilnej, prawa pracy i systemów ubezpieczeń społecznych, ustawy o państwowej straży pożarnej,
 • obsługa programu PŁATNIK,
 • biegła obsługa komputera (MS OFFICE),
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

w y m a g a n i a    d o d a t k o w e:

 • doświadczenie na stanowisku ds. obsługi płac lub księgowości ( minimum 6 m-cy),
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • asertywność, komunikatywność, kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy własnej i w zespole, samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji.

Warunki pracy:

 • praca biurowo-administracyjna w systemie codziennym w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30, praca w siedzibie jednostki,
 • wyjazdy służbowe i szkolenia,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, skaner i inne biurowo-administracyjne,
 • miejsce pracy na pierwszej kondygnacji budynku,
 • występują bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynku, brak windy, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa programu w zakresie modułu płacowego,
 • sporządzanie list płac uposażeń i list płac dodatkowych świadczeń pieniężnych przysługujących strażakom i pracownikom cywilnym,
 • prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych,
 • rozliczania wobec Urzędu Skarbowego.:
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatku dochodowego od osób fizycznych na drukach PIT-4, PIT-8,
 • dokonywanie rocznych obliczeń podatku od dochodów uzyskanych przez podatników na drukach PIT-40 oraz sporządzanie informacji o uzyskanych przez podatników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na drukach PIT-11,
 • kompletowanie w/w dokumentów,
 • przestrzeganie obowiązujących terminów rozliczeń,
 • rozliczanie wobec ZUS-u składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z naliczaniem
  i przekazywaniem w/w składek,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Z-03, Z-14,
  Z-06,
 • prowadzenie kasy środków budżetowych i pozabudżetowych,
 • prowadzenie i obsługa programu majątek trwały,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową, materiałową
  i majątkiem komendy powiatowej,
 • prowadzenie ewidencji oraz uzgadnianie stanów środków trwałych i pozostałych środków trwałych z osobami odpowiedzialnymi materialnie,
 • prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających powstałe szkody w majątku komendy powiatowej,
 • likwidacja składników majątkowych,
 • opracowywanie analiz i informacji statystycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości statystycznej.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa (np. kopia dowodu osobistego),
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • opinie i zaświadczenia
 1. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia/ stażu pracy,
 • kopia innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje (uprawnienia, ukończone kursy, itp.),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z opisem „Oferta pracy w służbie cywilnej– imię i nazwisko” w sekretariacie Komendy w dni robocze w godzinach od 730 do 1530 lub listownie do dnia 28 maja 2018 r.

O złożeniu dokumentów w terminie decyduje: data dostarczenia lub data nadania dokumentu, a więc data stempla pocztowego.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwini

ul. Armii Krajowej 23

78-300 Świdwim

Informacje o sposobie przeprowadzenia naboru:

 1. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z „Wewnętrzną procedurą naboru do służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie” wprowadzoną Zarządzeniem Nr 8/2018 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie
  z dnia 12 kwietnia 2018r.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w III etapach:

I etap – weryfikacja dokumentów,

II etap – sprawdzian wiedzy,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 1. Informacja o zakwalifikowaniu do dalszych etapów postępowania zostanie przekazana kandydatom przez Członka Komisji Rekrutacyjnej wraz ze wskazaniem miejsca i terminu kolejnego etapu.
 1. Niestawienie się przez kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II i III, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

I etap – weryfikacja dokumentów

Podczas etapu I dokonuje się:

 1. a) Sprawdzenia kompletności złożonych przez kandydatów ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych zamieszczonych w ogłoszeniu.
 2. b) Wykluczenia z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert kandydatów, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.

2) Dokumenty kandydatów przystępujących do naboru gromadzi Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

3) Po wynikach I etapu, Komisja Rekrutacyjna, dokona ustalenia ilości osób zapraszanych do kolejnego etapu naboru.

II etap – sprawdzian wiedzy.

1) Etap II procedury naboru składa się z następujących elementów:

 1. a) sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru) – czas trwania 60 minut - składający się z

    20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w

    ogłoszeniu

- maksymalna liczba punktów do uzyskania –20 pkt.

- pozytywny wynik ze sprawdzianu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

2) Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do pracy, który:

- korzysta z pomocy innych osób,

- posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych,

- zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.

 

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

1) Podczas rozmowy oceniane są umiejętności i kwalifikacje kandydatów na podstawie 4 ustalonych kryteriów tj.:

 1. a) przygotowanie merytoryczne:

- znajomość zadań na danym stanowisku,

- znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce oraz przepisów określonych w wymaganiach dodatkowych

- posiadane doświadczenie w tym doświadczenie w pracy,

- doświadczenie w administracji publicznej;

 1. b) treść i poprawność wypowiedzi.

- udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań,

- rozwinięcie wypowiedzi – przykłady odnoszące się do doświadczenia kandydata,

- prezentacja własnych poglądów lub koncepcji,

- wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały,

- przestrzeganie zasad gramatycznych i stylistycznych;

 1. c) odporność na stres.

- spokój i opanowanie w czasie rozmowy,

- brak zdenerwowania w sytuacji pytań trudnych lub kłopotliwych;

 1. d) umiejętność prezentacji.

- ogólne odbiór kandydata,

- przygotowanie do rozmowy,

- komunikatywność,

- łatwość nawiązywania kontaktu z członkami zespołu,

- prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko.

2) Członkowie Komisji oceniają kandydatów stosując do każdego kryterium oceny punktowej w skali od 1 do 5, gdzie:

 1. a) 1 pkt. – ocena niezadowalająca,
 2. b) 2 pkt. – ocena zadowalająca,
 3. c) 3 pkt. – ocena dobra,
 4. d) 4 pkt. – ocena bardzo dobra,
 5. e) 5 pkt. – ocena celująca.

3) Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyskał, co najmniej 12 punktów oraz uzyskał oceny cząstkowe nie niższe niż 3 punkty z poszczególnych kryteriów, według których prowadzona jest rozmowa.

Informacje dodatkowe

 1. Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Komisji Rekrutacyjnej podejmują decyzję o wyłonieniu nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawiają Komendantowi Powiatowemu PSP w Świdwinie, celem zatrudnienia wybranego kandydata, a także wskazują wśród tych kandydatów osoby niepełnosprawne.
 1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze upowszechnia informację o wynikach naboru poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  w miejscu powszechnie dostępnym w Komendzie (tablica ogłoszeń) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie .
 1. W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy przez wybranego kandydata lub rezygnacji z pracy w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy przez zatrudnionego kandydata, istnieje możliwość zatrudnienia na to stanowisko innej osoby spośród kandydatów, zgodnie z art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata zatrudnionego w wyniku naboru włącza się do jego akt osobowych.
 1. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone po okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
 1. Kandydaci biorący udział w naborze mają możliwość wglądu do dokumentów zawierających ich indywidualne wyniki po okazaniu dokumentu tożsamości.
 1. Kandydaci aplikujący na wolne stanowisko pracy w ramach procedury przystępując do każdego z etapów naboru powinni legitymować się dokumentem tożsamości.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 36-524-81 wew. 37